Eenheid
Draagt u ook bij aan vrede?????

Buiten zijn er verschillen waar te nemen, binnen vloeien ze in elkaar over.
Hindoe´sme Boed´sme Christandom Islam Overige Vrede
Verschil bevordert haat, overeenkomst liefde.

Waarvoor kiest u?


UPP Universal Peace People
Haat is geen wil van God, maar een onkunde van de mens.

Laat u zich niet misleiden door de benamingen op de vingers. Deze is facultatief. Hier zouden ook andere grootheden kunnen staan, zoals: Vader, Moeder, Kinderen, Familie en Vrienden of ..... bedenkt u het zelf.
VITISME IS EEN ONAFHANKELIJKE MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE.
VITISME streeft naar een mensviendelijke leefomgeving, ongeacht welke religieuze vaandel de burger met zich meedraagt of niet. Vitisme staat in voor de burger.
Niet de religie, maar de maatschappij staat centraal.Religie is niet aan verandering onderhevig, maatschappij wel.
Zoals de zon nimmer van zijn baan verandert, zo staat de natuurlike regelgeving eeuwig vast. In tegenstelling tot de regelgeving van de mens.
Het is tijd voor doordachte mensvriendelijke regelgeving die in samenspraak met intelligente wezens kan worden vastgesteld en die duurzaam kunnen zijn.
Een van de voornaamste taken van Vitisme is, deze mensvriendelijke regelgeving tot de burgers te brengen.
Vitisme wenst om samen met alle partijen de leefomgeving mensvriendelijk te maken. Dit is niet alleen een taak van vrijwilligers. Ambtenaren en bestuurders dienen in deze een voortrekkers rol te vervullen.
Per slot van rekening hebben zij de eed afgelegd of de beloofte gedaan om het leven voor de burgers beter te maken en daarop spreken wij de ambtenaren en de bestuurders ook op aan.
Elke mens heeft er belang bij dat de maatschappij mensvriendelijk wordt.
De grootste rol om de maatschappij mensvriendelijk te maken ligt in de handen van de Burgervaders en de Burgermoeders. In de volksmond Burgermeester.
Elke vader en moeder wenst het beste uit het leven van het kind te halen en daar doen zij hen uiterste best voor.
De Burgermeester is de vader van de burgers en dient derhalve zijn vaderlijke c.q. moederlijke verantwoordelijkheid te nemen, wat zij nu terloops trachten te vervullen.
Opvoeden is bijsturen. Sturen dient de kracht te zijn van de Burgermeester. Falen wij in het sturen, dan falen wij in de optie om uit ons kind het beste uit te halen.
Vitisme verwijt niet. Vitisme wenst om samen met alle belanghebbenden onze maatschappij te sturen naar een mensvriendelijke leefomgeving. Met onze intelligentie zijn wij zeker instaat onze maatschappij te sturen naar een welbehagen leefomgeing.
Een zwalum maakt nog geen zomer, maar een zwaluw is wel de voorbode dat de zomer op komst is. Bent u de ene zwaluw? Vliegt u voor, dan vliegen de andere u achterna.
Mijn bijdrage ligt al voor u. Deze kan met uw steun nog groter worden. Helpt u ons om onze leefomgeing mensvriendelijk te maken?. Kinderen hebben altijd steun van de ouders nodig. Vitisme, een jong kind, die uw steun verdient. Mede met uw steun kunnen wij bouwen naar een mensvriendelijke leefomgeving.
Samenwerking is de sleutel van succes. Deze kennis draagt onze vingers over. Als onze vingers niet samenwerken, zijn wij tot niets in staat. Vitisme zet in tot samenwerking.
Vrede In Tocht In Samenwerking Met Engelen.

Laat u zich leiden van de duisternis naar het licht.
U zult zien dat een heel andere wereld voor u open gaat. Een wereld die u leert het leven positief te benaderen.
U ontwikkelt de kracht om anderen gelukkig te maken en wordt daarbij zelf heel gelukkig.

De Engel van de Wereld

Zoals de zon voor een ieder schijnt, zo kunnen wij ook licht brengen in het leven van onze dierbaren.
Licht geeft aan dat wij actief moeten zijn, terwijl de duisternis ons in slaap sust.
Licht verheldert alles, zodat wij alles tot op de details kunnen waarnemen.
De duisternis neemt in een klap alle zicht van ons weg.
Laten wij de duisternis op zijn plaats zetten en hem geen kans geven dat hij de omgang met de medemens kan verstoren.

Per slot van rekening zijn wij door dezelfde hand gemaakt.
Bovenstaande afbeelding onthult deze waarheid. Dit feit hoeven wij niet te betwisten, want wij weten dat de hand alles maakt.


Fight for peace, not for war
We don't want war, we want peace.
We don't hate peoples, we hate wars.
We don't need guns, we need brains.
We don't want to win land, we want to win haerts.
We don't fight each other, we fight hungry.
We don't spend money for war, we spend money for living.
We don't need army, we need arms.

If we don't fight each other, than we will save enough money for bread for everyone.

Zoals alle rivieren het doel hebben uiteindelijk bij de Grote Oceaan te komen, zo streven gelovigen om uiteindelijk bij de Aller-machtigste te zijn. Uit de afbeelding is een oogopslag waar te nemen dat alle vingers naar de handpalm leiden. Wij nemen de verbondenheid direct waar. De vingers zijn waarneembaar verschillend van elkaar, maar gaan de vingers naar de palm toe, dan vormen zij samen een geheel en zijn zij heel sterk. Hiermee staat eenheid in verscheidenheid vast.
Ervaar zelf hoe sterk deze samenwerking is.
Deze samenwerking heeft alles gemaakt waar wij trots op zijn. Als wij het bovenstaande erkennen en wij onderschrijven dat wij samen heel sterk kunnen zijn, dan is mijns inziens het nu echt de tijd om vanaf dit moment elkaar niet meer te bestrijden, maar juist samen met elkaar te werken, zodat wij samen onze wereld mensvriendelijk kunnen maken.
Draagt u bij aan de eenwording van de wereld, dan draagt u direct bij aan het welzijn van de mens.
Laten wij uit de duisternis stappen en het licht opzoeken. Laten wij gezamenlijk ervoor zorgen dat onze aarde een paradijs wordt.
Wij kunnen samen de wereld mensvriendelijk maken. Dat vermogen ligt in onze handen.
Ik heb al een begin gemaakt, daarom ligt dit schrijven voor u. Ik leg nu het vermogen om onze wereld mensvriendelijk te maken mede in uw hand. Draagt u ook bij aan de eenwording van de wereld, dan draagt u direct bij aan het welzijn van de wereldburger. Wij kunnen samen voor zorgen dat wij als mensen vrij en onbevreesd kunnen verplaatsen door de creatie van de Hand.

HAAT IS GEEN WIL VAN GOD, MAAR EEN ONKUNDE VAN DE MENS.

ę VITISME «

Shanti Prakash

Maarssenbroeksedijk 41-11
3542 DM Utrecht
hvg@vitisme.com
www.Vitisme.com
Website is nog in bewerking


Powered by V.I.A. Adviesbureau. Website is nog in ontwikkeling

De hand van God...

Het doel van dit model is, dat het model bij u bijzondere kennis kan opfrissen en u tools geeft om van uw omgeving een mensvriendelijke omgeving te maken. Neem uw eigen hand als voorbeeld. Kijkt u naar uw hand dan kunt u veel waarnemen op uw hand. Maar welke kennis herbergt de hand in zich? Als wij ons in de hand gaan verdiepen, dan kunnen wij tot verschillende onthullingen komen.

hand

- Eenheid in verscheiden heid: Al zijn de vingers zichtbaar anders. Zij zijn een meester in het samenwerken;
- Verbondenheid: Vertegenwoordigd de vijf kanalen, waarmee de mens verbonden zijn met de suprieme kracht;
- Kracht: De kracht waarmee wij instaat zijn om het leven van ons en onze dierbaren aangenaam te maken;
- Sterk: Alleen zijn de vinger zwak, maar samen zijn de vingers heel sterk;
- Samenwerking: Alleen kan een vinger weinig, maar samen bouwen de vingers van alles;
enz.UNIVERSAL PEACE PEOPLE.

Al eeuwen vechten wij met elkaar, maar dat gevecht heeft ons nog steeds niets geleverd. Wij kwamen met legen handen en gingen heen met lege handen. Dat was zo, dat is zo en dat zal altijd zo ook blijven. Wij komen met lege handen en wij zullen heengaan met lege handen. Wij hebben niets gewonnen, maar wij zijn veel armer geworden. Wat wij verloren hebben zijn:
- Menselijkheid, onze gedragingen lijken meer op die van de demon, dan van de mens;
- Liefde, onze liefde is zeer beperkt. Onze liefde kan bijna niet verder dan onze voordeur;
- Respect, dat woordje zijn wij al lang vergeten of weten het niet meer toe te passen;
- Opvoeding, daar hebben wij geen tijd voor;
- Sociale controle, deze kennis staat alleen nog maar in boeken;
- enz, enz.


Huis Van De Mens (HvdM)
House Of The Human (HOTH)HOE MAAK IK VAN MIJN HUIS EEN PARADIJS?
Gelovigen zeggen dat God alles heeft gemaakt en dat zij van God houden, maar blijkbaar hekelen zij ontegensprekelijk de creatie van God, want daarom vernietigen zij de creatie van God. Vernietigen is geen menselijke eigenschap, maar die van de demonen.
- Mensen onteigenen niet, mensen verrijken hen omgeving;
- Mensen haten niet, mensen delen liefde uit;
- Mensen moorden niet, mensen schenken leven.

Mensen maken het leven van de medemens aangenaam en plezierig. Is het niet de tijd om weer mens te worden? Wij zijn toch intelligent, althans, daar worden wij niet moe van het zeggen. Is het niet de tijd dat wij echt laten zien dat wij intelligent zijn? Zijn wij intelligent genoeg om vrede op aarde te brengen? Zijn wij intelligent genoeg om alle monden te vullen? Zijn wij intelligent genoeg om als mensen met elkaar om te gaan? Zijn wij intelligent genoeg om haat te verbannen tot het domein van de demonen? Zijn wij intelligent genoeg om geen oorlog te voeren met elkaar? Zijn wij intelligent genoeg om mens te worden? Blijkbaar niet, want wij hebben veel vermogen over om wapens te maken of te bezitten en deze in te zetten tegen de mens, maar wij hebben geen vermogen om de honger, de echte vijand van de mens, van de aarde te verdrijven. Wij zijn inderdaad intelligent op het gebied van vijandigheid, moorden, onteigen, haten, elkaars leven zuur maken en alle andere negatieve eigenschappen die het leven van de mens meer belasten dat ontlasten. De mens ontlast en de demon belast. Mensen zijn positief denkend wezens op aarde en zetten zich in om het leven van de mens aangenaam te maken. Demonen zijn negatief denkend wezen op aarde en zullen alles om alles doen om het leven van de mens onaangenaam te maken. Het is mijns inziens weer de tijd om echt intelligent te zijn. Het is de tijd om mens te zijn.

BEVORDERING VOLKSCULTUUR MEDELANDER.

Het Huis Van De Mens, wens graag de mens te ondersteunen en te begeleiden om de directe leefomgeving mensvriendelijk te maken. In het Huis Van De Mens is er plaats voor een ieder die zich wensen te wenden tot de Oppermachtigste en die liever op hen eigen krachten geloven of graag de evolutie theorie van Darwin aanhangen. In het huis van de mens gaat het om mensen. Het doel is de menselijke eigenschappen te ontwikkelen en / of te accentueren. Het huis waarin de mens ondersteund zal worden om het menselijke eigenschappen te ontdekken en gebruik te maken. In het Huis Van De Mens is geen plaats voor gedachte gangen die de mens van de mens ontvreemden. Geloven is een unieke relatie van de mens tot de Oppermachtigste. Deze communicatie maakt geen gebruik van de middelen van het hoofd, maar maakt alleen gebruik van hart. In de ruimte, waar de mens zich wens te wenden tot de Oppermachtigste, is het verstandig om alleen met het hart te communiceren.


VITAAL, VREDE DAT BEN IK.
Heeft de mens zich voldaan aan de communicatie met de Oppermachtigste, dan kan de mens doorlopen naar de ruimte, waar gecommuniceerd zal worden over hoe de mens het leven van de mede mens op aarde aangenaam en plezierig kan maken. De kennis die worden verworven, kunnen weer worden gedeeld met anderen in de directe omgeving. Wij hoeven niet de weide wereld in te trekken. Als wij om beperken tot onze directe omgeving, dan kunnen wij ook het grootste doel ter wereld bereiken. Zonder de deur uit te gaan kunt ondersteunen om de wereld menselijk te maken.
Wat wij, als mens totaal vergeten zijn, is dat onze oorsprong hetzelfde is. Ik geef toe dat het lang geleden is dat wij als wezens op aarde zijn gekomen. In de loop der jaren is er zoveel veranderd, dat wij zelfs onze oorsprong totaal uit het oog hebben verloren, waardoor het eenvoudig voor ons is geworden om tegen een medemens te strijden. Omdat wij vergeten zijn dat onze bron hetzelfde is, kijken wij anders tegen anderen aan. Het is jammer dat deze kennis ons niet meer wordt bijgebracht, want het is juist deze kennis die kan bijdragen om onze houding te veranderen ten gunste van een betere leefomgeving Hierdoor kan het leven op aarde voor iedereen veel gelukkiger worden.

hand

Wat mij is opgevallen, is dat wij niet eens de moeite nemen om even stil te staan bij die passages in de heilige geschriften die stellen dat onze bron hetzelfde is. Wij hebben een pad gekozen, in mijn voorbeeld een vinger van de Schepper, waarlangs wij bij de Oppertse willen komen. Dat pad of die ene vinger van de Schepper hebben wij een stroming genoemd en een naam daaraan toegedicht. Door deze benaming geven wij aan waar wij geplaatst zijn, in mijn voorbeeld, in welke vinger wij in dit leven bevinden en waar wij ons, door deze plaatsing gebonden voelen. Deze visie is te kortzichtig.


VITAAL, VREDE DAT BEN IK.
Ons lichaam bestaat niet alleen uit een vinger, maar er is veel meer dan die ene vinger. Het mooiste is dat alle delen samen het geheel vormen, namelijk ons lichaam. In mijn beleving is dat te vergelijken met de heelal. Alles is verbonden met elkaar en vormen samen een onafscheidelijke eenheid. De verbondenheidá zorgt dat de heelal voort bestaat of te wel voortleeft. Zo is het ook met ons lichaam. Door de verbondenheid leven wij. Als ons lichaam ontbonden wordt, kunnen wij niets meer.

Door het gemist van deze kennis geven wij onszelf de kans negatief te denken over anderen en zijn wij bereid de botte bijl tegen elkaar te heffen. Om te kunnen streven naar een betere leefomgeving zal onze houding bijgeschaafd moeten worden. Wij moeten een ander koers gaan varen en ons weer op het juiste pad plaatsen. Wij moeten van onze huidige denk- en leefpatroon afstappen en we moeten ons voorbereiden te werken aan een beter milieu.


UNIVERSAL PEACE PEOPLE.

REACTIE:

Gemeente Stichtse Vecht

Mevrouw Mette de Koning, Beleidsmedewerker Jeugd

From: mette.de.koning@stichtsevecht.nl
To: hvg@vitisme.com
Date: Wed, 23 Feb 2011 10:27:46 +0100
Subject: Verzoek tot nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,
Op 15 februari 2011 hebben wij van u een brief ontvangen met betrekking tot 'het creŰren van een betere maatschappij voor de jeugd van morgen'. Zou u iets meer informatie willen aanleveren over het programma of project dat u wilt aanbieden? Op basis daarvan zouden wij dan een afspraak kunnen maken om de verschillende subsidiemogelijkheden te bespreken. Alvast bedankt, als u nog vragen heeft hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,

Mette de Koning
Beleidsmedewerker Jeugd
Afdeling Ontwikkeling
mette.de.koning@stichtsevecht.nl
T 0346 25 4283
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
www.stichtsevecht.nl